Dette er et skolemateriale for gymnasieskolen om kvinders rettigheder. Materialet tager udgangspunkt i FNs Kvindekonvention og Beijing-handlingsplanen, og det kommer ind på en række temaer som økonomi, miljø og bæredygtig udvikling. Se temaerne nedenfor og klik ind på fakta og øvelser. For dig som lærer findes der en særskilt introduktion. Materialet er udarbejdet af Sveriges Kvinnolobby, Kvinderådet i Danmark og Kvenréttindafélagi Íslands. God fornøjelse!

Temaer:

Kvindekonventionen & Beijing-handlingsplanen Kvinder & fattigdom Krop, seksualitet & sundhed Arbejde, ligeløn & uddannelse Vold mod kvinder & piger Miljø & klima Omsorgsarbejde & velfærd Fred & sikkerhed Politisk deltagelse Asyl & migration Medier Feminisme

Til læreren

Dette undervisningsmateriale handler om ligestilling og kvinders rettigheder. I Danmark og i resten af verden krænkes kvinders og pigers rettigheder hver eneste dag. Selvom vi i de nordiske lande er langt fremme, så er der endnu lang vej til et ligestillet samfund. Formålet med undervisningsmaterialet er at udbrede kendskabet til kvinders rettigheder og at inspirere til øget engagement i kampen for at forbedre kvinders og pigers levevilkår.

Meget få kender til FN’s kvindekonvention og Beijing-handlingsplanen sammenlignet med, hvor udbredt kendskabet til f.eks. børnekonventionen er. Det ønsker vi at forandre med dette materiale. Ved at udbrede kendskabet til kvinders rettigheder og faktiske levevilkår, kan vi i fællesskab styrke ligestillingen i samfundet. Det er vores håb, at materialet kan bidrage med ny viden, skabe diskussion og engagement.

Kvinderådet

Sveriges Kvinnolobby

Kvenréttindafélag Íslands

 

Om undervisningsmaterialet

Første del af materialet handler om FNs kvindekonvention og Beijing-handlingsplanen, mens det resterende er inddelt i afsnit efter temaer. Hvert afsnit består af en faktadel, der introducerer temaet og relevant statistik, og en øvelsesdel, der har til formål at starte diskussioner og engagement.

Det er op til dig, hvordan du ønsker at arbejde med materialet. Du kan bruge materialet som en håndbog uden at inddrage øvelserne, eller du kan bruge det til temadage om rettigheder eller ligestilling.

Ved hvert afsnit er en liste med links til hjemmesider, film og lignende, der kan bruges i arbejdet med spørgsmålene. Publikationen Kvinder & Mænd i 100 år – fra lige valgret mod ligestilling (Danmarks Statistik 2015) kan i øvrigt anbefales generelt.

Materialet kan bruges til undervisning i fagene samfundsvidenskab, historie, dansk eller andre sprogfag. Det kan også bruges i matematiske fag, hvor eleverne f.eks. kan regne på lønforskelle eller på mænds og kvinders økologiske fodaftryk. Brug materialet i det tværfaglige samarbejde og eksperimenter med, hvordan ligestillingsperspektivet kan integreres i alle gymnasiets fag.

 

Kobling til læreplanen

Materialet er udarbejdet med henblik på, at det kan opfylde kernestof og faglige mål i såvel enkeltfaglige som tværfaglige læreplaner på alle de gymnasiale uddannelser.

På STX er materialet oplagt til forløb i almen studieforberedelse særligt i 2. og 3. g, hvor eleverne har opbygget en vis metodisk forståelse og kan arbejde selvstændigt i proces- og problemorienteret undervisning.

På HHX er materialet oplagt til forløb i studieområdet, idet materialet lever op til studieområdets formål: ”at eleverne videreudvikler forståelse af sig selv som individer og borgere i et demokratisk samfund, styrker evnen til at forholde sig ræsonnerende til omverdenen og udvikler forståelsen af menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer” (HHX-bekendtgørelsen).

På STX, HHX og HTX kan materialet give inspiration til studieretningsprojekter med fagkombinationer blandt fag som dansk, (samtids)historie, samfundsfag, matematik, engelsk, kommunikation/it, idéhistorie, religion, mediefag, international økonomi og sprogfagene.

På HF er materialet særligt oplagt i kultur- og samfundsfagsgruppen, hvor undervisningen skal ”udvikle kursisternes selv- og omverdensforståelse og derigennem bidrage til at skabe et fagligt fundament for selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et moderne, flerkulturelt og demokratisk samfund” (HF-bekendtgørelsen).

Endelig kan materialet give inspiration til HF-elevernes større skriftlige opgave med fagkombinationer blandt fag som dansk, mediefag, engelsk samt kultur- og samfundsfagsgruppen.

Læs mere om lærerplanerne på de gymnasiale uddannelser her.