Dette er et skolemateriale for gymnasieskolen om kvinders rettigheder. Materialet tager udgangspunkt i FNs Kvindekonvention og Beijing-handlingsplanen, og det kommer ind på en række temaer som økonomi, miljø og bæredygtig udvikling. Se temaerne nedenfor og klik ind på fakta og øvelser. For dig som lærer findes der en særskilt introduktion. Materialet er udarbejdet af Sveriges Kvinnolobby, Kvinderådet i Danmark og Kvenréttindafélagi Íslands. God fornøjelse!

Temaer:

Kvindekonventionen & Beijing-handlingsplanen Kvinder & fattigdom Krop, seksualitet & sundhed Arbejde, ligeløn & uddannelse Vold mod kvinder & piger Miljø & klima Omsorgsarbejde & velfærd Fred & sikkerhed Politisk deltagelse Asyl & migration Medier Feminisme

7. Omsorgs­arbejde og velfærd

Omsorg for andre mennesker, for familie, venner og medborgere, er det kit, der holder samfundet sammen. Traditionelt set har det været kvindernes opgave at tage sig af familien. Med udviklingen af den nordiske velfærdsektor oprettedes børneinstitutioner og plejehjem, der gav kvinderne mulighed for at komme på arbejdsmarkedet. Velfærdssamfundet er helt afgørende for, at Norden er allerlængst fremme på ligestillingsområdet.

I de seneste år har mange vestlige lande gennemført store nedskæringer i velfærden, hvilket først og fremmest har ramt kvinder. Når velfærdssamfundets forskellige institutioner ikke længere kan tilbyde den nødvendige pleje og omsorg, ender ansvaret hos de pårørende. Eftersom kvinder allerede udfører størstedelen af det ubetalte husholdnings- og omsorgsarbejde, er det typisk kvinderne, der bliver ansvarlige for at passe børnene, de syge og de gamle.

Også i Danmark er der et øget pres på de kvinder, der arbejder med velfærd og mennesker, fx indenfor ældreområdet. Arbejdet stiller høje krav, bl.a. mht. at man skal involvere følelser i arbejdet. Mange kvinder oplever dette arbejde som berigende og dybt tilfredsstillende. Det er imidlertid afgørende, at man som medarbejder har indflydelse på hvordan man skal tilrettelægge og udføre sit arbejde, så man ikke risikerer at blive psykisk nedslidt.

 

vidste du at?

  • På en uge udfører kvinder i gennemsnit 7 timer mere ubetalt husarbejde end mænd.

Kilde: Hvad gør vi med tiden. Rockwoolfondens forskningsenhed.

  • I 2010 tog kvinder i gennemsnit 275 dages barselsorlov mens mænd tog 26 dage.

Kilde: Statistiske Efterretninger 2011

  • At kvinder i gennemsnit forlader arbejdsmarkedet næsten 2 år tidligere end mænd? Og at det bl.a. skyldes at de typisk har et dårligere psykisk arbejdsmiljø.

Kilde:’Kønsforskelle i tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet’, Ph.d.-afhandling, Karina Friis, 2013

 

øvelser

Undersøg

  • Hvordan ser det ud i din egen familie? Lav en undersøgelse af, hvor mange timer hvert familiemedlem bruger på rengøring, madlavning, fritid etc. Analyser resultatet og sammenlign med den danske statistik. Hvorfor tror du, der er forskel på mænd og kvinder? Hvilke konsekvenser tror du, det har for deres øvrige liv, at de ikke bruger lige meget tid på husholdningsarbejdet?
  • Undersøg de politiske partiers syn på ligestilling i forhold til omsorg og pleje. Find eksempler på lovforslag på området. Er der forslag om mere ligelig fordeling af husholdningsarbejdet? Om deling af forældreorlov?
  • Find en situation hvor en kvindes rettigheder krænkes indenfor temaet velfærd og omsorg. Hvilke love er relevante for denne sag? Hvad kan man gøre for at forebygge? På FN- og EU-niveau, fra regeringens side eller i kommunen? Hvilke tiltag tror du, vil kunne øge ligestillingen indenfor velfærd og omsorg?