Dette er et skolemateriale for gymnasieskolen om kvinders rettigheder. Materialet tager udgangspunkt i FNs Kvindekonvention og Beijing-handlingsplanen, og det kommer ind på en række temaer som økonomi, miljø og bæredygtig udvikling. Se temaerne nedenfor og klik ind på fakta og øvelser. For dig som lærer findes der en særskilt introduktion. Materialet er udarbejdet af Sveriges Kvinnolobby, Kvinderådet i Danmark og Kvenréttindafélagi Íslands. God fornøjelse!

Temaer:

Kvindekonventionen & Beijing-handlingsplanen Kvinder & fattigdom Krop, seksualitet & sundhed Arbejde, ligeløn & uddannelse Vold mod kvinder & piger Miljø & klima Omsorgsarbejde & velfærd Fred & sikkerhed Politisk deltagelse Asyl & migration Medier Feminisme

6. Miljø og klima

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer. Som følge af den øgede mængde drivhusgasser i atmosfæren, er gennemsnitstemperaturen i verden på få årtier steget og har skabt miljøkatastrofer og ekstreme vejrforhold.

I forbindelse med klimaforandringer som oversvømmelser og orkaner er vigtigheden af et ligestillingsperspektiv måske ikke det første, man tænker på. Men fakta er, at uligestilling i samfundet og forskelle i mænds og kvinder livsstile i allerhøjeste grad påvirker miljøet. Først og fremmest rammer klimaforandringer verdens fattigste hårdest. Cirka 70 procent af verdens fattige er kvinder. I mange samfund er det desuden kvindernes ansvar at hente vand og lignende opgaver, der bliver sværere, når klimaet bliver varmere og tørre. Spørgsmål om indkomst og adgang til jord, naturressourcer, lån og uddannelse er afgørende, når man skal tilpasse sig de nye leveforhold, klimaforandringerne skaber. Kvinder er generelt set dårligere stillet end mænd på samtlige af disse områder, og derfor rammer klimaforandringer kvinder hårdere.

Klimaforandringer forstærker uligheden mellem kvinder og mænd. Mænd har flere økonomiske ressourcer og flere alternative veje til forsørgelse, hvilket betyder, at de lettere kan bygge en ny tilværelse op efter en katastrofe. Det er ofte kvinder, der tager sig af familiemedlemmer, der er blevet skadede eller traumatiserede af katastrofer. I konfliktsituationer øges forekomsten af voldtægt, overgreb og chikane.

Kvinder er ikke bare ofre. De kan også være aktører i håndteringen af klimaforandringerne. Derfor bør kvinder inddrages som beslutningstagere på alle niveauer. Kvinder bør være med til at definere behov, diskutere løsninger og deltage i beslutningsprocesserne. Alt fra spørgsmål om madforsyning, vand og energi til transport og tekniske løsninger kræver kvinders deltagelse. Indtil videre har kvinder været underrepræsenterede på alle niveauer, både de politiske processer og blandt beslutningstagere, i forsøgene på at skabe bæredygtige løsninger.

 

vidste du at? 

 • Under konflikter er kvinder mere udsatte for seksuel vold både i hjemmet og fra de kæmpende parter.

Kilde: Equal Climate 2014

 • Kvinder og mænd i udviklingslande rammes af klimaforandringerne på forskellig vis, fordi de varetager forskellige typer arbejdsopgaver. Det er typisk kvinder og piger, der har ansvaret for at skaffe vand, og naturkatastrofer som tørke, oversvømning og ørkenspredning, der forventes at komme oftere og oftere, gør de kvindetypiske opgaver mere tidskrævende. Det forværrer deres muligheder for at uddanne sig og tage lønnet arbejde, for politisk deltagelse og for at dyrke fritidsaktiviteter.

 Kilde: Equal Climate 2014

 • 90 procent af dem, der mistede livet under oversvømmelserne i Bangladesh i 1999, var kvinder. Det skyldes blandt andet at kvinderne var i hjemmene og derfor ikke hørte alarmerne.

 Kilde: Equal Climate 2014

 • Kvinder i udviklingslande mangler i høj grad rettigheder, økonomiske ressourcer og adgang til information, som er nødvendig for at overvinde de udfordringer klimaforandringerne skaber.

Kilde: UNECA 2009

 • Manglende politisk indflydelse og magt i beslutningsprocesser begrænser kvinders mulighed for at påvirke, hvordan samfundet tilpasses klimaforandringer.

Kilde: UNECA 2009

 

øvelser

Undersøg

 • Følg linket og test dit økologiske fodaftryk!
 • Lav to små interviews, ét med en voksen kvinde og et med en voksen mand. Stil spørgsmål som eksempelvis:
  • Hvor ofte spiser du vegetarisk mad frem for kød?
  • Hvor ofte tager du offentlig transport, og hvor ofte kører du privat bil?
  • Hvor ofte køber du økologisk?
  • Hvor ofte flyver du?

Sammenlign og analyser resultaterne. Undersøg om de stemmer overens med forskelle mellem mænd og kvinder i samfundet generelt.

 • Undersøg de politiske partiers syn på miljø og klimaforandringer. Hvad mener de, og har de konkrete forslag til, hvordan CO2-udslip kan begrænses? Undersøg deres partiprogrammer eller se på hvilke forslag, de har rejst i Folketinget. Er der et ligestillingsperspektiv i partiernes klimapolitik?
 • Undersøg hvilke love, der er relevante i forhold til klima og miljø. Hvilke politiske dokumenter er gældende på hhv. FN og EU-niveau? Hvilke gælder i Danmark? Hvad gør din kommune for at passe på miljøet, og hvad gør dit gymnasium? Tager nogle af disse dokumenter højde for ligestilling? Prøv at lave en liste over hvad du synes er de vigtigste miljøinitiativer, der kan tages på forskellige niveauer.
 • Undersøg hvilke steder i verden, der oplever de største forandringer i klimaet. Du kan finde fakta hos Verdensbanken eller Gapminder. Søg først efter specifikke kategorier som ‘tørke’ eller ‘oversvømmelser’. Vælg et par af de lande, der rammes hårdest, og find derefter statistik, der viser noget om graden af ligestilling i landet. Sammenlign med FN’s Gender Index, og se f.eks. på:
  • Hvordan er fordelingen mellem mænd og kvinder i politik?
  • Hvordan er fordelingen mellem drenge og piger, der går i skole?

Reflekter over sammenhængen mellem klimaforandringer, mulighed for at påvirke politiske beslutninger og ligestilling. Hvad viser din egen undersøgelse?

 

læsetips

 • Læs om UN Womens arbejde med klima og miljø.
 • Læs om den danske regerings indsats på området.
 • Læs EU’s Ligestillingsinstitut EIGE’s rapport om miljø og klima.
 • Find statistik for hele verden på Verdensbankens hjemmeside.
 • Find fakta på Gapminder.
 • Læs om ligestilling, miljø og klima i et nordisk perspektiv på Equal Climates hjemmeside.
 • Læs artikler fra tidsskriftet Kvinder, Køn og Forskning 2009/3-4: Gendering Climate Change
 • Se en lille svensk animationsfilm om ligestillet snerydning: